Vietnamesisk Gruppe

BAN ĐẠI DIỆN

Ca Trưởng: Đinh Tiến Định

    kungfumester@gmail.com

  Mobil: 41 01 07 07


Ca Phó & Đối Ngoại: Trần Đình Trọng

    tradintro@yahoo.no

  Mobil: 91 30 10 67


Thủ Quỹ: Đặng Kim Huệ 

  Mobil: 90 72 58 43


Thư Ký: Vương Tina (Tiên)

    tina_vuong@msn.com

  Mobil: 47 17 45 45