St. Josef katolske menighet

HAUGESUND

 

Referat fra møte i menighetsrådet mandag 26.05.2014

 

Tilstede: Pater Joseph, Trong Dinh, Barbara Buczynska, Olav Kolltveit, Gemma Hagebø

 

Forfall: Jadwiga Sund, Alfred Ntirandekura

 

Som gjest: Åse Amlie, Martha Ruiz Kyvik

 

Sakliste:

1.  Godkjenning av innkalling og referatet fra sist møte

2.  Forberedelse til den nye kapellanen, p. Lukasz

3.  Info fra Tore (Finansrådet)

4.  Valg av nytt menighetsråd 2014-2016

5.  Høymesse på Visnes, søndag 01.06. 2014 kl. 11:00

6.  Under eventuelt: Utnevnelse av nytt finansråd- Informasjon on Caritas gruppe

 

Trong Dinh Tran ønsket alle velkommen.

 

Sak 1

Innkalling og referatet fra siste MR-møte ble godkjent

 

Sak 3

Tore informerte om at møtet av finansrådet med Bodil og Thuan (Økonomiansvarlig for OKB) under Bispevisitases (05.05.2014) var nyttig. Det følgende ble diskutert:

a.  Tilbakebetaling av lån fra OKB

b. Sentralisering av all regnskapsføring i Oslo

c.   OKB er også sentral arbeidsgivere.

d. Behov for større kirke i Haugesund: Nytt MR pålegges å utarbeide 3-4 alternative forslag for OKB. MR diskuterte mulige løsninger og vil utarbeide forslag (ingen tidsfrist ble spesifisert).

 

SAK 4

Resultat fra MR valget ble oppsummert. Nytt MR fungerer fra 16. juni 2014. Nytt MR er:     

-    Trong Dinh Tran         

-    Olav Kolltveit                      

-    Tone Sydnes                

-            Hans Einar Johannessen  

-    Gloria Mukamana

 

I følge statuttene kan p. Joseph utnevne andre medlemmer. Trong vil annonsere valgresultatet til de nye medlemmer. Valgresultatet skal også kunngjøres i messen 01.06.2014.

 

SAK 2:

Åse forklarte følgende som bakgrunn for utnevnelse av den nye kapellanen:

a.  OKB organisasjons hierarki: Biskop-è General vikar è Sogneprestenè Kapellan

b. Ny kapellan begynner i sin stilling tirsdag 1. juli, 2014

c.   Første fellesmesse (p. Joseph og p. Lukasz) er søndag 6. juli

d. Kapellanens hovedansvar er:

-     Polske pastorale oppgaver

-     Messer i distriktet med pastorale oppgaver

-     Messer i St. Josef og kapellan for hele menigheten

e.  Kapellans arbeidsplass arrangeres

f.    Det er veldig viktig å ha tydelig språk og kommunikasjon med ham for å være sikkert at alt er forstått

 

SAK 5

Trong informerte om høymessen på Visnes, søndag 01.06.2014, kl. 11:00. Alt er arrangert basert på møtet med p. Joseph og Martha og som kunngjort søndag 25.05.14.

 

SAK 6

Utnevnelse av nytt finansråd: Et nytt Finansråd bør velges i henhold til statuttene. Det er en oppgave for det nye MR.

 

Caritas-gruppe: Det er 4 personer som er interessert i å samarbeide (Paula, Lourdes, Tina og Tien) og de vil starte med sine besøk etter sommeren.

 

Neste MR-møte er mandag 16.06.14 Kl. 18.00 (nye og gamle medlemmer skal innkalles).

 

Referert av:

Martha Ruiz

26.05.2014