REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET, TIRSDAG 05.11.2013 

 

 

Tilstede:  Pater Joseph, Trong Din Tran, Barbara Buczynska, Jadwiga Sund, Olav Kolltveit, Gemma Heggebø

Gjester: Bodil Simonsen, Åse Amli

 

Forfall: Øyvind Oland, Leon Nitrandekura,

 

Saksliste:

 

1. Godkjennes innkalling og referat fra siste møte (Trong)

2. Info om økonomien i menigheten, inkl budsjettutkast.

3. Planlegging Juletrefest

4. Info fra møtet i Pastoralsrådet,

5. Utvidelse av ”Arbeidsgrupper”

6. Eventuelt

 

Trong Din Tran ønsket alle velkommen til møtet, den 05.11.2013 og gikk gjennom sakslisten. Det fremkom ingen kommentarer til innkalling eller saksliste. Det ble meldt inn to saker til punkt 6, Eventuelt. Barbara Buczynska ble utpekt til referent.

 

 

 

      2. Økonomisk situasjon i menigheten.

Bodil Simonsen redegjorde for regnskapene per oktober 2013. Oppsummert er det en bra økonomisk situasjon i menigheten. Vi er bortimot gjeldfri og har også en del midler disponibelt. En del av disse er tilskudd som er øremerket diverse tiltak i forbindelse med bla opprustning av menighetshuset.

 

Bodil presenterte også et utkast til budsjett for 2014. Budsjettet representerte ingen store endringer fra foregående år og er basert på erfaringstall fra 2010, 2011 og 2012.

 

Menigheten vil fra 2014 prøve å få overført regnskapsførsel til OKB sentralt. Bodil vil avslutte regnskapene for 2013, samt bidra til god overlevering til OKB for videre regnskapsførsel.

 

Åse delegeres myndighet til å få på plass det praktiske rundt avtalen med OKB om overtakelse av regnskapsførsel for menigheten.

 

Menighetsrådet utrykte stor takknemlighet til Bodil for samvittighetsfullt arbeid med regnskapene og videre for tilfredshet med nedlagt arbeid i forbindelse med budsjett 2014.

 

3.  Juleforberedelser

Juletrefest for barn og voksne arrangeres i år den 28.12.13 i KM-huset fra kl. 15.00 til 18.00

 

Alle nasjonale grupper skal bidra med innslag til programmet, og må oppgi hvor lenge det vil være til Trong eller andre personer fra MR.  Dette er viktig for best mulig gjennomføring. Polske gruppen er hjertelig velkommen til å ha Juleforestilling for barn.

 

Trong er ansvarlig for å kontakte de ulike gruppene vedrørende program og sy dette sammen.

 

Ansvar for matservering er ved Vietnamesisk gruppe og ved Filippinsk gruppe ved henholdsvis Trong og Gemma.

 

Polsk gruppe ved Jadwiga har ansvar for å skaffe kaker til arrangementet.

 

Trong har ansvaret for å finne frivillige personer til å pynte og klargjøre lokalet i forkant, samt å rydde i etterkant.

 

 

4.  Informasjon fra Pastoralrådsmøte

Trong deltok på Pastoralrådsmøte i oktober som representant for menigheten Han fortalte om en inspirerende og givende helg på Marieholm, hvor det var spesielt vektlagt arbeidet med Caritas.

Trong ønsker at menigheten blir mer aktiv i dette arbeidet fremover og menighetsrådet gir sin tilslutning til dette. En utfordring er å finne personer som er villige til å engasjere seg i arbeidet.

 

Trong kontakter ungdomsgruppen for å se om det er mulig å få Caritas arbeid inn der.

Menighetsrådet tar opp saken om Caritas arbeid i menigheten også på neste Menighetsrådsmøte den 2. desember.

 

5.  Utvidelse av grupper

Trong innledet og mente at flere av gruppene i menigheten trenger flere aktive medlemmer, dette gjelder både ungdomsarbeidet og etableringen / revitaliseringen i forbindelse med Caritas arbeid, ref punkt 5.

 

Menighetsrådet mener flere av gruppene i menigheten må styrkes med flere medlemmer og vil fortsette å diskutere tiltak i forbindelse med dette på neste menighetsrådsmøte den 2. desember.

 

6.  Eventuelt

 

6.a Status menighetshuset

P. Joseph informerte om vedlikeholdstiltak som skal settes i gang våren 2013. Flere av vinduene i huset skal skiftes og taket over kjøkkenet i 1. etasje skal utbedres.

Videre er det noe usikkerhet rundt status etter branntilsynet i 2012 og eventuelle oppfølginger av dette.

 

Olav tar ny kontakt med Brannvesenet for å sjekke status og informere om dette på Menighetsrådsmøte den 2. desember.

 

6.b Oppvarming av kirken

P. Joseph informerte om status rundt oppvarming av kirken. I dag gjøres dette ved hjelp av gass, noen P. Joseph mener er en lite gunstig ordning. Menighetsrådet var enig i dette.

Mulige nye tiltak for bedre oppvarming er å få etterisolert taket i Kirken og/eller montere varmepumper der.

 

P. Joseph vil sammen med menighetsrådet finne noen som kan få dette vurdert, samt hente inn tilbud etc. Dette blir egen sak på Menighetsrådsmøtet den 2. desember.

 

Trong avsluttet møtet og ønsket alle velkommen tilbake til neste møte den 2. desember.

 

Det ble samtidig invitert til førjulsdugnad i menigheten den 16. november kl. 11.00 og det ble spesielt etterlyst sterke personer som kan bære saker fra de nye kontorlokalene og opp til loftet etc.

 

 

 

Barbara Buczynska